Analiza PlanScan®

Planowanie zasobów ludzkich to niezwykle istotny proces w przedsiębiorstwie. To dlatego, że jest on ściśle związany z planowaniem potrzeb kadrowych, normami jakości i wynikiem operacyjnym. Z tego powodu specjaliści Déhora opracowali specjalne narzędzie do mierzenia jakości procesu planowania w Państwa przedsiębiorstwie: Analizę PlanScan®. Poprawa procesu planowania będzie dostrzegalna już na etapie skanowania. Natomiast rezultatem końcowym będzie solidna podstawa do wprowadzenia ulepszeń strukturalnych w Państwa procesie planowania, a co za tym idzie - także w innych ważnych procesach w obrębie przedsiębiorstwa.

Narzędzie do prześwietlenia aspektów organizacyjnych i procesów związanych z „workforce planninng”.

Analiza PlanScan® obejmuje cały cykl planowania: od ustalania celów do realizacji. Dzięki uwzględnieniu wszystkich czynników i osób zaangażowanych w proces, a także dzięki obiektywnej ocenie przydatności parametrów, wydajności planowania, orientacji na wynik i elastyczności organizacji, narzędzie PlanScan® szybko wypracuje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe ulepszenia. A dzięki doradztwu ekspertów Déhora wypracowane ulepszenia będzie można wdrożyć jeszcze na etapie analizy. Po zakończeniu badania narzędziem PlanScan® otrzymają Państwo konkretny plan działania zorientowany na ulepszenie procesu planowania zasobów ludzkich w długim terminie.

Skuteczność PlanScan wynika z doświadczenia

PlanScan® jest wynikiem wielu lat doświadczenia i wielu sukcesów, jakie osiągnęliśmy na polu planowania zasobów ludzkich. Badanie jest prowadzone w oparciu na modelu procesu planowania. Model uwzględnia metodologię, organizację i wynik procesu planowania. Celem modelu jest określenie obszarów, w których możliwa jest poprawa, a w dłuższej perspektywie – zapewnienie ciągłego rozwoju.

Różne poziomy procesu planowania zasobów ludzkich

PlanScan® rozróżnia poszczególne poziomy procesu planowania zasobów ludzkich.

Proces planowania rozpoczyna się od dopasowania podaży siły roboczej do zapotrzebowania na kadry. Następnie na podstawie konkretnych potrzeb kadrowych opracowywany jest projekt harmonogramu pracy. Ostateczny harmonogram jest tworzony w fazie operacyjnej. Następnie harmonogram z fazy operacyjnej zostaje poddany ocenie w fazie ewaluacyjnej. Na tym etapie najważniejszym czynnikiem powodzenia jest osiągnięcie założeń procesu planowania. Wreszcie, na podstawie przeprowadzonego badania, proces planowania zasobów ludzkich zostaje zoptymalizowany, a w razie potrzeby formułowane są nowe założenia.

Zaangażowanie pracowników

Dzięki zaangażowaniu Państwa pracowników w proces planowania od samego początku możliwe jest zebranie na późniejszych etapach wielu przydatnych informacji. Na podstawie rozmów i spotkań panelowych, a także konsultacji z grupą roboczą powołaną w celu sterowania całym procesem, po zakończeniu prac dokonuje się analizy mającej za zadanie ocenić, czy poszczególny etapy procesu zostały przeprowadzone właściwie. W ramach tego działania pracownicy wypowiadają się na temat tego, w jaki sposób ich zdaniem proces planowania może jeszcze zostać ulepszony. Innym rezultatem zaangażowania pracowników na wczesnym etapie jest zwiększenie poparcia dla wprowadzanych później zmian.