Polityka prywatności


Twoja prywatność jest ważna, co oznacza, że ​​ostrożnie obchodzimy się z Twoimi danymi poufnymi. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych pragniemy uzyskać jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki i do jakich celów Déhora Consultancy Group przetwarza dane osobowe, oraz jakie prawa przysługują każdemu użytkownikowi strony względem ochrony danych osobowych.
Dane osobowe to dane, które można wykorzystywać do identyfikacji osoby lub które można powiązać z daną osobą. Oczywiście wszystkie dane osobowe są przetwarzane i chronione z najwyższą starannością. Déhora Consultancy Group przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w tym zakresie, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Administratorem przetwarzania danych jest Déhora Consultancy Group B.V., z siedzibą w Arent Janszoon Ernststraat 595K, 1082 LD AMSTERDAM.


Cele, dla których firma Déhora Consultancy Group przetwarza dane osobowe

Déhora Consultancy Group przetwarza dane osobowe w następujących celach:

• Tworzenia i realizacji umów zawieranych w odniesieniu do naszych produktów i usług.

Świadczenie usług, takich jak:

• Kontakt lub odpowiedź na pytania po wypełnieniu internetowego formularza kontaktowego;
• Przekazanie przewodnika szkoleniowego, białej księgi lub innych broszur po wypełnieniu internetowego formularza kontaktowego;
• Przygotowanie i przesłanie oferty po wypełnieniu formularza online.

Cele marketingowe, takie jak:

• Cele promocyjne. Obejmuje to wysyłanie biuletynów i informacji przez e-mail;
• Przesyłanie broszur, ulotek, listów, zaproszeń na imprezy i przewodnika szkoleniowego;
• Wysyłanie kwestionariuszy internetowych do oceny wydarzeń, spotkań lub szkoleń.

Analizy wewnętrzne dla poprawy procesów, rozwoju produktów i usług oraz badań rynku:

• Do analizy statystycznej i badań rynkowych, takich jak anonimowe mierzenie reakcji na nasze oferty specjalne, kampanie promocyjne i anonimowe ankiety.
• Aby informować odwiedzających o (nowych) produktach i usługach, w tym kampaniach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Staramy się uwzględniać Twoje preferencje na podstawie produktów i / lub usług, które nabyłeś lub kupiłeś i które interesują Cię na podstawie Twojej zarejestrowanej zgody za pośrednictwem naszych (mobilnych) stron internetowych.

Dane osobowe, które zbiera Déhora Consultancy Group


Déhora Consultancy Group przetwarza dane osobowe następujących osób w niżej wymienionych celach.


Użytkownicy naszych stron internetowych:
• Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, organizacja, stanowisko, adres;
• Dane interakcji, takie jak adres IP, zachowanie podczas surfowania w witrynach i aplikacjach, zachowanie związane z klikaniem, dane o lokalizacji, identyfikator pliku cookie.


Klienci, którzy kupują produkt (y) i usługi:

• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
• Inne dane osobowe, jeśli zostały uzgodnione w umowie.


Jakość i odpowiedzialność


Podając dane osobowe do Déhora Consultancy Group osobiście odpowiadasz za dokładność przekazywanych danych osobowych
. Déhora Consultancy Group nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażącego niedbalstwa, za niedokładności lub konsekwencje działań podejmowanych na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji dostarczonych przez użytkownika.

Używanie plików cookies


Déhora Consultancy Group używa plików cookies podczas oferowania swoich usług. Polityka plików cookies firmy Déhora Consultancy Group zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookies oraz jak można je znaleźć na naszej stronie internetowej.


Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim


Déhora Consultancy Group ujawnia dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem i odbywa się z należytą starannością. Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko w przypadku, gdy użytkownik zostanie o tym poinformowany i wyrazi na to zgodę.

Na przykład, Déhora Consultancy Group przekazuje dane osobowe policji, organom sądowym lub organizacjom zajmującym się zwalczaniem nadużyć finansowych, gdy jest to konieczne, aby spełnić prawne zobowiązanie lub uzasadniony interes firmy Déhora Consultancy Group.

Udostępnianie danych osobowych w Déhora Consultancy Group


W firmie Déhora Consultancy Group dane osobowe są przekazywane wyłącznie pracownikom Déhora, którzy ze względu na swoje stanowiska muszą mieć dostęp do tych danych i jest to zgodne z celem rejestracji takich danych.


Zabezpieczanie i przechowywanie


Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania i nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione. Dostęp do danych osobowych jest chroniony, a środki bezpieczeństwa są regularnie monitorowane.
Déhora Consultancy Group nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane osobowe są wykorzystywane. Na przykład niektóre dane osobowe przetwarzane do celów podatkowych muszą być przechowywane przez siedem lat. Po tym, jak Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne, zostaną usunięte.


Jak wykonywać swoje prawa do prywatności


Prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych


Możesz wysłać prośbę o dostęp, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych do Déhora Consultancy Group. Możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyconsultant@dehora.com. W temacie wyraźnie zaznacz, że wiadomość e-mail dotyczy prywatności, a konkretniej dotyczy dostępu, korekty lub usunięcia danych osobowych. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach Déhora Consultancy Group może poprosić o dodatkowe informacje, aby odpowiednio ustalić Twoją tożsamość.


Prawo do sprzeciwu


Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Jeśli zaznaczysz, że nie chcesz już kontaktować się z Déhora Consultancy Group,   to Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane. Możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyconsultant@dehora.com. Wskaż wyraźnie w temacie, że twój adres e-mail dotyczy prywatności, a konkretniej prawa do zgłoszenia sprzeciwu.


Holenderski Urząd Ochrony Danych


W przypadku skarg na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie Twoich danych osobowych, Déhora Consultancy Group oferuje swoją pomoc.
Możesz również kontaktować się bezpośrednio z Holenderskim Urzędem Ochrowny Danych Osobowych.


Kontakt z firmą Déhora Consultancy Group


W przypadku pytań lub próśb dotyczących prywatności możesz skontaktować się z Déhora Consultancy Group telefonicznie, drogą mailową lub pocztową.


Kontakt t
elefoniczny:
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu +31 20 404 4042


Kontakt mailowy
:
privacyconsultant@dehora.com


A
dres pocztowy:
Déhora Consultancy Group
Konsultant ds. Ochrony Danych Osobowych
P.O. Box 7850
1008 AB AMSTERDAM


Zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności


Déhora Consultancy Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bieżącą aktualizację polityki prywatności. Dlatego Déhora Consultancy Group zaleca regularne sprawdzanie (odświeżanie), czy zaszły jakieś zmiany.


Wejście w życie
Ostatnia aktualizacja polityki
prywatności: 24 maja 2018 r.